دکتر مهدی اله دادی

دکتر مهدی اله دادی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴تا18

 ۰۹۳۹۲۶۶۴۶۳۱

۰۹۳۳۶۵۳۳۹۰۶

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

عالییییی

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

خوب بودن

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس