دکتر شاداب صفرزاده خسروشاهی

دکتر شاداب صفرزاده خسروشاهی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

عالیییییییی

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس