دکتر مانی آرش راد

دکتر مانی آرش راد

فک و صورت

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از نوبت دات ای ار

باحوصله

وقت شناس

صرفه اقتصادی

خیلی خوب وباسواد

برگرفته از نوبت دات ای ار

باحوصله

وقت شناس

صرفه اقتصادی

من جراحی لثه انجام دادم و دندونمو کشیدم واقعا از کارشون راضی بودم

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس