دکتر الهام وزیری نهاد

دکتر الهام وزیری نهاد

متخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از پذیرش 24

شخص پزشک اصلی رسیدگی و نظارتی بر بیماران ندارد و عمده کارها توسط اشخاص دیگر انجام میشود

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

خوب هستن

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

عالی عالی

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس